زیردوشی لیزا

LIZA Shower Base

زیردوشی لیزا LIZA

LIZA Showe Base

Size: 90 x 90 x 16 cm