مینی وان و زیردوشی درسا

DORA Shower Base

زیردوشی و مینی وان درسا DORSA

DORSA Showe Base

Size: 100 x 70 x 20 cm